Image

Provozní řád

Ranch Rovná

 

Z důvodu zajištění bezpečného provozu a ochrany zdraví v prostoru areálu ranče Rovná (dále jen „areál“) se vydává tento Provozní řád, který je závazný pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu:

 

I. Všeobecné pokyny pro návštěvníky areálu

1. Je nutné dodržovat ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní pokyny a další podmínky provozu stáje.

2. Všechny osoby, které vstupují do areálu, jsou povinny se seznámit s těmito pokyny ještě před vstupem do areálu.

3. Areál je přístupný po souhlasu provozovatele nebo majitele areálu (oba dále jen jako „provozovatel“), a to zejména do prostoru stájí.

4. Děti mladší 12 let mají pohyb v areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.

5. Vstup do areálu je zakázán osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a osobám v karanténě.

6. Vodit psy do areálu je zakázáno.

7. Vstupovat mimo vymezené prostory je zakázáno. Vstup do výběhů koní, stájí a jiných uzavřených prostor je povolen pouze se souhlasem a případně doprovodem provozovatele nebo cvičitele.

8. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat prostředí areálu.

9. V prostorách areálu je zakázáno chovat se hlučně nebo jinak plašit zvířata. Je zakázáno bez souhlasu pověřené osoby krmit koně a jiná zvířata. Ve stájích a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a bez souhlasu majitele ani nekrmíme pamlsky.

10. Za ztráty na věcech ručí provozovatel areálu jen za podmínek stanovených platnými právními předpisy občanského práva.

 

II. Provoz areálu, vstup do areálu

1. Chod areálu řídí provozovatel areálu nebo osoba jím pověřená. Výcvik může být veden instruktorem nebo cvičitelem, který je

pověřen provozovatelem areálu (dále jen „cvičitel“).

2. Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazených místech.

3. Vstup do areálu je každý povinen nahlásit provozovateli nebo pověřené osobě, která je v areálu přítomna a řídit se jejími pokyny.

4. Do areálu vstupuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.

 

III. Pravidla pro pohyb v prostoru výběhu a stájí

1. Do prostoru stájí je povoleno vstupovat pouze se svolením provozovatele nebo jím pověřené osoby. Vstup do stájových boxů,

výběhů a do prostoru jízdárny je bez vědomí a doprovodu provozovatele nebo jím pověřené osoby zakázán.

2. Před přistoupením ke koni je nutné nejprve koně upozornit na svou přítomnost dostatečně hlasitým oslovením. V prostorách

výběhu, jízdárny nebo jiných volných prostranstvích nikdy nepřistupovat ke koni zezadu!

3. Při práci s koňmi je třeba vždy dodržovat základní pravidla bezpečnosti při ošetřování koní:

  • vždy stojíme tak, aby nemohlo dojít k zásahu kopyty koně nebo ke kousnutí (těsně u koně z boku nebo v bezpečné
  • vzdálenosti)
  • při pohybu v blízkosti koně stále sledovat jeho chování
  • při práci s koněm ve stáji (čištění, místování) mít koně uvázaného na ohlávce

4. Do prostoru výběhů a stájí je vstup povolen pouze ve vhodné obuvi (plná pevná bota).

5. Doporučuje se mít platné očkování proti tetanu a sjednáno úrazové pojištění.

6. Osoby mladší 18 let musí předložit písemný souhlas k jízdě na koni a k pohybu kolem koní alespoň jednoho z rodičů nebo

zákonného zástupce.

 

IV. Pravidla pro jízdu na koních

Výcvik na koni v hale, na kolbišti, v terénu se provádí vždy a výhradně za vedení zodpovědného pracovníka ranče Rovná za vedení jím pověřené osoby starší 18 let s patřičným jezdeckým vzděláním a zkušenostmi.

1. Každý jezdec musí být na jízdu na koni vhodně oblečen a vybaven ochrannými pomůckami. Je zakázáno účastnit se výcviku nebo vyjížďky bez ochranné přilby a vhodné obuvi (jezdecké boty nebo jiné boty s rovnou podrážkou a podpadkem). Dále doporučujeme přiléhavé kalhoty, triko nebo košili s dlouhým rukávem, rukavice, chapsy. Při jízdě na koni je zakázáno nosit řetízky, náramky, prsteny a jiné předměty, které by se mohly zachytit za výstroj koně.

2. Začínajícím jezdcům se doporučuje vyžádat si souhlas ošetřujícího lékaře.

3. Noví jezdci, kteří již mají s jízdou na koni zkušenosti z jiných stájí, jsou povinni objektivně informovat cvičitele o svých

jezdeckých schopnostech. Cvičitel je povinen si tyto informace ověřit zkušební jízdou.

4. Před nasednutím na koně jsou jezdec i cvičitel povinni zkontrolovat výstroj koně, správné nasedlání a nauždění. Zjištěnou závadu jezdec ihned ohlásí cvičiteli.

5. Všichni jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolnímu prostředí v areálu i mimo

něj. Kolemjdoucí pozdraví jezdci jako první.

6. Jízda na koních je zakázána pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. V průběhu jízdy na koni je zakázáno jíst, pít,

žvýkat, kouřit a telefonovat.

7. Na vyjížďkách i při výcviku na jízdárně se jezdci řídí pokyny cvičitele.

Cvičitel určuje tempo a trasu vyjížďky. Není dovolena jízda přes soukromá pole a louky bez souhlasu cvičitele.

 

V. Pravidla pro školní výlety a školy v přírodě

1. Děti se pohybují v areálu vždy za doprovodu ped. pracovníka školy

2. Děti se pohybují v prostorách, které jsou k tomu určeny- tyto prostory jsou označeny – jízdárna, hřiště, jídelna

3. Samostatný pohyb dětí v areálu není povolen

4. Za děti zodpovídají pracovníci školy

5. Součástí školy v přírodě a školního výletu je svezení na koni – provádí se vždy za vedení pracovníků ranče Rovná. Při tomto vození dětí jsou koně vždy vedeni na ruce poučenými vodiči.

6. Pohyb koně při vození na objednávku dozoruje vodič koně. Vodič vede koně  řádně naužděného, nasedlaného na vodítku, nebo na otěžích. Vodič je řádně poučen v rámci poučení o bezpečnosti práce.

 

VII. Pravidla pro letní tábory a kurzy

  1. Letní tábory a kurzy jsou vždy vedeny zodpovědnými a poučenými osobami.
  2. Letní pobyty se řídí pokyny uvedenými v Poučení o bezpečnosti při letních táborech

 

 

VIII. Obecné bezpečnostní a organizační pokyny

1. Každá osoba, která se zdržuje v prostoru areálu, je povinna dodržovat obecně platné bezpečnostní, protipožární, hygienické,

zdravotnické, veterinární a další předpisy, dále pokyny provozovatele areálu nebo cvičitele a podmínky tohoto Provozního řádu.

2. Každý je povinen v prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu a uklízet použité věci a nářadí na určená místa.

3. V prostoru stájí, sedlovny, skladu sena, slámy a pilin platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.

4. Bez souhlasu provozovatele areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty v prostorách areálu, přemísťovat předměty v majetku provozovatele areálu a používat v prostorách areálu vlastní elektrické přístroje a zařízení.

5. Každý je povinen v případě úrazu osoby nebo koně poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře nebo veterináře.

6. Každý přítomný je povinen ohlásit provozovateli areálu nebo cvičiteli každou situaci, která vyžaduje zásah Policie ČR nebo

Hasičů, a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru nebo odvrátil hrozící nebezpečí.

 

 

 

7. Důležitá telefonní čísla:

 

První pomoc 155

Rychlá záchranná služba 158

Veterinář 723 823 469, 724 570 535 Hladčík

Hasiči 150

MAJITEL areálu 602 742 557

Policie 158

Integrovaný systém: 112

 

 

 

Přejeme všem návštěvníkům příjemně strávené chvíle ve společnosti našich koní.

Za ranč Rovná                 Ing. Sylva Volková

Vydáno: 1.7.2019